Проект Статуту громадської організації "За Ваші і наші права"

 
 

Проект Статуту громадської організації "За Ваші і наші права"

На жаль, ГО не була зареєстрована, оскільки співзасновники не побажали докласти зусиль у цьому напрямку, навіть не прийшли на збори учасників.ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Загальними зборами засновників

“____” липня 2005 року

Голова зборів

_____________ Максимчук І.М.


СТАТУТ
Громадської організації – Об’єднання споживачів
Солом’янського району м. Києва
“За Ваші і наші права”

ПРОЕКТ
Редакція 26.06.2005


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська неприбуткова організація – об’єднання споживачів Солом’янського району м. Києва “За Ваші і наші права”, скорочена назва – ГО “За Ваші і наші права”, іменована надалі “Об’єднання”, створена за рішенням засновників відповідно до законодавства України.
1.2. Об’єднання діє на підставі цього Статуту з місцевим статусом. Діяльність об’єднання поширюється на територію Солом’янського району м. Києва.
1.3. Об'єднання створено і діє на основі добровільності, рівноправності його учасників, самоврядування, законності та гласності. Об’єднання є вільним у виборі напрямів своєї діяльності у межах Статуту. Обмеження діяльності об'єднання може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.
1.4. Об’єднання є юридичною особою з дати його державної реєстрації, має печатку та штампи зі своїм найменуванням, поточні рахунки в установах банків, власну символіку та інші реквізити відповідно до законодавства.
1.5. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном об’єднання, від свого імені набуває майнові та немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді.
1.6. Об’єднання не відповідає за зобов’язаннями його учасників. Учасники не відповідають за зобов’язання об’єднання.
1.7. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднання, так само як і втручання об'єднання у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених Законом.
1.8. Юридична адреса об’єднання: вул. Виборзька, 42, офіс 4, м. Київ, 03057

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

2.1. Об'єднання утворене для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів учасників.
2.2. Основною метою об’єднання є сприяння становленню і розвитку громадянського суспільства в Україні, в якому людина є найвищою соціальною цінністю, а права та законні інтереси громадян визнаються і ефективно захищаються у відповідності до Конституції та законів України.
2.3. Об’єднання ставить своїм першочерговим завданням юридичний захист прав громадян – споживачів товарів, робіт та послуг у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про захист прав споживачів” , “Про житлово-комунальні послуги” та інших актів цивільного законодавства.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В УЧАСНИКИ ОБ’ЄДНАННЯ, ВИБУТТЯ З НЬОГО

3.1. Учасниками об’єднання можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, а також особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території діяльності об’єднання, досягли 18-річного віку, визнають Статут об’єднання і підтримують його особистою участю у всіх заходах, передбачених поточними та перспективними планами діяльності.
3.2. Учасниками об’єднання є його засновники, кількість яких не повинна бути меншою трьох осіб, та інші особи, прийняті до об’єднання відповідно до Статуту.
3.3. Фізичні особи, які бажають приєднатися до об’єднання, приймаються в учасники загальними зборами учасників або зборами представників на підставі поданої до правління заяви і документів, які підтверджують цивільну дієздатність, реєстрацію місця проживання та місця роботи особи.
3.4. Учасники об’єднання вибувають з нього за власним бажанням, на підставі поданої до правління об’єднання заяви, після повернення об’єднанню майна чи коштів, отриманих у тимчасове користування.
3.5. Статус учасника об’єднання підтверджується посвідченням установленого зразка. При необхідності учасник може отримати довіреність на право діяти від імені і в інтересах об’єднання.
3.6. Для виконання окремих функцій правління об’єднання може утворювати апарат з числа найманих працівників, які не обов’язково повинні бути учасниками об’єднання. На працівників апарату поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1. Об’єднання діє в межах правового поля, визначеного Конституцією та законами України.
4.2. Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, об’єднання користуються правами:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- розпоряджатися коштами об’єднання відповідно до кошторису, затвердженого загальними зборами учасників об’єднання;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх учасників у державних та громадських органах;
- звертатися з позовом про притягнення до відповідальності учасника об’єднання за порушення прав інших учасників об’єднання відповідно до цього Статуту та чинного законодавства;
- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати засоби масової інформації;
- створювати установи та організації, засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
- вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, послуг, що виробляються, реалізуються, надаються, та ціни і тарифи на них;
- проводити експертизу та випробування товарів (робіт, послуг);
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- сприяти державним органам у здійсненні контролю за якістю товарів (робіт, послуг), торговельного, побутового та інших видів обслуговування населення;
- вносити пропозиції щодо розробки нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості товарів (робіт, послуг), цін та тарифів;
- захищати права та законні інтереси учасників об’єднання та населення району у державних органах влади і управління, органах місцевого самоврядування, в судах відповідно до законодавства;
- вносити в органи державного управління і суб'єктам господарської діяльності пропозиції про заходи щодо підвищення якості товарів (робіт, послуг), про тимчасове зупинення випуску та реалізації товарів (робіт, послуг), які не відповідають встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації та продажу товарів (робіт, послуг), що становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу, а також про скасування цін, тарифів, нормативних актів, встановлених з порушенням чинного законодавства;
- звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій;
- відповідно до законодавства захищати в судовому порядку права споживачів, які не є учасниками об’єднання;
- звертатись до правоохоронних органів та органів державного управління про притягнення до відповідальності осіб, винних у виробництві та реалізації неякісних товарів (робіт, послуг), завищенні цін або тарифів на них;
- інформувати громадськість про права споживачів та способи їх захисту;
- організовувати юридичну і консультаційну допомогу споживачам відповідно до законодавства;
- сприяти розвитку міжнародного співробітництва у галузі захисту прав та інтересів споживачів;
- здійснювати інші дії, що відповідають завданням і меті діяльності об’єднання.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОБ’ЄДНАННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Статутними органами управління об’єднання є загальні збори учасників об’єднання, збори представників та правління об’єднання на чолі з головою.
5.2. Вищим статутним органом управління об’єднання є загальні збори учасників, які скликаються правлінням не рідше одного разу на рік для розгляду наслідків господарської діяльності та вирішення питань виключної компетенції зборів. Позачергові загальні збори скликаються головою правління за вимогою ревізійної комісії (ревізора) або не менше 20 відсотків учасників об’єднання. Кожний учасник об’єднання на загальних зборах має один голос. Кількість голосів представника визначається чисельністю групи учасників, яка делегувала йому свої повноваження. Всі основні питання діяльності об'єднання вирішуються на зборах всіх учасників або представників учасників об'єднання.
5.3. Учасники об’єднання сповіщаються про проведення загальних зборів не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати їх проведення. В екстрених випадках позачергові загальні збори скликаються правлінням за його рішенням. Скликати загальні збори має право тільки правління об’єднання. Втручання в діяльність органів управління об’єднання з боку посадових осіб органів виконавчої влади не допускається.
5.4. Загальні збори учасників об’єднання є чинними, якщо на них присутні учасники об’єднання, які мають більше ніж 50 відсотків голосів. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів учасників об’єднання, які присутні на загальних зборах. У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів правління призначає нову дату і час їх проведення, про що учасникам об’єднання надається додаткова інформація. Нові збори призначаються не раніше 7 днів і не пізніше 30 днів з дати призначення попередніх зборів, які не відбулися, і є чинними, якщо присутні на них мають не менше 30 відсотків голосів. На таких зборах рішення приймаються більшістю ¾ голосів присутніх учасників об’єднання.
5.5. Якщо кількість учасників об’єднання перевищує 100 осіб, повноваження загальних зборів можуть передаватися зборам представників. Представники обираються за територіальним принципом пропорційно від груп учасників за місцем проживання.
5.6. Загальні збори мають повноваження вирішувати всі питання діяльності об’єднання.
5.7. Питання, з яких рішення приймаються загальними зборами переважною більшістю голосів (¾ голосів присутніх учасників об’єднання):
а) внесення змін і доповнень до Статуту об’єднання;
б) реорганізація об’єднання;
в) ліквідація об’єднання у випадку неплатоспроможності або неможливості виконання статутних завдань з інших причиж;
г) затвердження кошторису надходжень та витрат;
д) визначення обмежень на користування об’єктами, які перебувають у власності об’єднання, та передачу їх у користування фізичним чи юридичним особам.
5.8. Рішення, що прийняті загальними зборами, є обов’язковими для всіх учасників об’єднання, в тому числі для тих, що не брали участі у голосуванні, окрім випадків, коли ці рішення порушують або обмежують права чи законні інтереси учасників об’єднання, які не брали участі у голосуванні або голосували проти.
5.9. До виключної компетенції загальних зборів учасників об’єднання відносяться:
а) внесення змін і доповнень до Статуту об’єднання;
б) обрання членів правління об’єднання;
в) питання про використання об’єктів, що перебувають у спільній власності учасників об’єднання, за винятком питань, які передані загальними зборами до компетенції правління об’єднання;
г) затвердження кошторису об’єднання та річного звіту.
д) визначення розмірів внесків та платежів учасниками об’єднання;
є) прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, які перебувають у власності об’єднання, фізичним і юридичним особам;
ж) прийняття рішень про вступ до асоціацій, спілок об’єднань громадян, делегування їм частини власних повноважень.
5.10. Рішення учасників об’єднання може бути прийнято шляхом письмового опитування.
5.11. Рішення, які прийняті на загальних зборах, підписуються головою правління та секретарем загальних зборів і підлягають постійному збереженню.
5.12. Керівництво поточною діяльністю об’єднання здійснює його правління, обране на загальних зборах або зборах представників з числа учасників об’єднання. Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів. Правління є виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.
5.13. Порядок обирання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами учасників об’днання.
5.14. При виконанні обов’язків та реалізації своїх прав члени правління, які своїми діями завдали майнових збитків об’єднанню або його учасникам, зобов’язані відшкодувати їх згідно з чинним законодавством.
5.15. До компетенції правління об’єднання віднесено:
а) підготовка річного кошторису об’єднання, річного звіту та балансу;
б) здійснення контролю за своєчасною сплатою учасниками об’єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованності згідно з чинним законодавством;
в) розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами учасників об’єднання кошторису;
г) укладання угод з підприємствами, які надають житлово-комунальні та інші послуги, виконують будівельні роботи тощо, та здійснення контролю за їх виконанням;
д) ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;
є) скликання та організація проведення загальних зборів учасників об’єднання;
ж) затвердження угод про отримання банківських кредитів та позик;
з) розміщення вільних коштів на депозитних банківських рахунках.
5.16. Правління об’єднання зі свого складу обирає голову правління і його заступника. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників об’єднання та рішень правління, діє без довіреності від імені об’єднання, представляє його в усіх органах державної влади і управління, судових органах, господарських організаціях незалежно від форми власності, об’єднаннях громадян, видає довіреності, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису, видає довіреності.
5.17. У разі відсутності голови правління його обов’язки тимчасово виконує заступник.
5.18. Засідання правління проводиться не рідше одного разу в три місяці і скликається головою або його заступником. Рішення правління об’єднання приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів правління.
5.19. Правління об’єднання на договірній основі може найняти на роботу керуючого справами та працівників апарату для виконання окремих функцій, ведення бухгалтерського та податкового обліку, діловодства. Керуючий справами об’єднання несе повну матеріальну відповідальність за дії, внаслідок яких об’єднанню завдано матеріальних або моральних збитків.
5.20. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління на загальних зборах обирається з числа учасників об’єднання ревізійна комісія (ревізор), або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії (ревізора) та її кількісний склад затверджуються загальними зборами. Рішення загальних зборів учасників об’єднання про затвердження річного звіту, кошторису витрат і надходжень та розмірів платежів учасників об’єднання приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії (ревізора або аудитора). Ревізійна комісія або ревізор зобов’язані вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози майновим інтересам об’єднання або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
5.21. Об'єднання регулярно обнародує свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОБ’ЄДНАННЯ

6.1. Учасник об’єднання має право:
- брати участь у прийнятті рішень загальних зборів учасників об’єднання, як особисто, так і через свого представника за довіреністю;
- обирати та бути обраним до статутних органів об’єднання;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності об’єднання, усунення недоліків в роботі його статутних органів;
- одержувати відомості про діяльність об’єднання, його фінансовий стан та витрати;
- учасник об’єднання має інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом об’єднання.
6.2. Учасник об’єднання зобов’язаний:
- виконувати вимоги Статуту об’єднання, рішення загальних зборів учасників об’єднання і правління об’єднання;
- приймати участь у зборах учасників та іншій діяльності об’єднання;
- сплачувати членські внески у розмірах, встановлених загальними зборами.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОБ’ЄДНАННЯ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Об’єднання є неприбутковою, некомерційною організацією. Господарська діяльність об’єднання направлена на забезпечення статутної діяльності.
7.2. З метою виконання статутних завдань і цілей об'єднання здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
7.3. Об'єдання, створені ними установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції, вносити до бюджету та до позабюджетних фондів платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.4. Джерелом надходження коштів є членські внески учасників, пасивні прибутки від розміщення вільних коштів на банківських рахунках, благодійні внески та пожертвування фізичних та юридичних осіб, доходи від власної діяльності по наданню юридичних послуг, проведення експертиз, а також господарської діяльності створених об’єднанням засобів масової інформації та комерційних підприємств.
7.5. Кошти об’єднання використовуються на реалізацію завдань і мети діяльності об’єднання, передбачених цим Статутом.
7.6. Перший фінансовий рік об’єднання починається з дати його реєстрації і закінчується 31 грудня. Наступні фінансові роки відповідають календарним.
7.7. Щороку правління об’єднання складає кошторис надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і визначає розміри внесків кожного учасника об’єднання. Кошторис об’єднання на наступний рік повинен бути складений не пізніше 25 грудня поточного року. Кошторис і розміри платежів учасників об’єднання на наступний фінансовий рік затверджуються загальними зборами учасників об’єднання.
7.9. Об'єднання має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. Об'єднання набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, учасниками або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.10. Об’єднання також має право на майно та кошти, отримані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
7.11. Кошти та інше майно об'єднання, в тому числі у разі ліквідації, не може перерозподілятись між учасниками, і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
7.12. Право власності об'єднання реалізується його вищими статутними органами управління (загальними зборами, зборами представників) в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами. Окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено вищими статутними органами управління на створювані ними органи, місцеві осередки або передано спілкам об'єднань громадян.

8. СИМВОЛІКА ОБ’ЄДНАННЯ

8.1. Об'єднання може використовувати власну символіку.
8.2. Символіка об'єднання затверджується вищими статутними органами і підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються вищими статутними органами об’єднання і набирають чинності після державної реєстрації.


10. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ’ЄДНАННЯ

10.1. Державний контроль за діяльністю об'єднання здійснюється легалізуючим органом та іншими державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
10.2. Органи, що проводять легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень Статуту. Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться об'єднанням, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.
10.3. Нагляд за виконанням та додержанням законності об'єднаннями громадян здійснюють органи прокуратури.
10.4. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків об'єднаннями громадян здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції.
10.5. Об'єднання у встановленому законодавством порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

11. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ОБ’ЄДНАННЯ

11.1. Об’єднання може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, брати участь у діяльності міжнародних об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ

12. Припинення діяльності об'єднання може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
13. Реорганізація об'єднання здійснюється відповідно до рішення загальних зборів учасників. Реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Ліквідація об'єднання здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників або рішення суду.

ЗАСНОВНИКИ:

1. Максимчук Ігор Миколайович ____________

2. Куля Віктор Іванович____________________

3. Сиротенко ....__________________________

4. Тарнавський В'ячеслав ....________________

5. ___________ ____________________________


Создан 14 ноя 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником